Duyurular

Kozmetik Ürünler Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları bu bölümden takip edebilirsiniz.

news18.01.2013 – Kozmetik Firmalarının Dikkatine!

Kurumumuz Elektronik Kayıt ve Ürün Bildirim Sistemi revizyon çalışmaları devam etmekte olup Elektronik Uygulamalar Platformu (EUP) Kozmetik Ürün Bildirim Sistemine Giriş (Kimlik Doğrulama) ve Kozmetik Ürün Bildirim İşlemleri’nin Elektronik İmza (e-imza) veya Mobil İmza ile yapılabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 2013 Mart ayı sonunda yeni elektronik kayıt ve bildirim sisteminin uygulamaya geçirilmesi öngörülmektedir.
Bu doğrultuda tüm firma kayıtları ve ürün bildirimleri yeniden Kurumumuza yapılmak durumunda olup firmaların bu işlemleri elektonik veya mobil imza ile yapması gerekecektir.
Kozmetik Ürün bildirimi yapan firmaların kullanıcılarının 5070 Sayılı Kanun kapsamında, güvenli elektronik imza, nitelikli elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetlerini vermekle yetkili kuruluşlardan gerekli e-imza veya mobil imza temin etmeleri gerekmektedir.
İlgililerine önemle duyurulur.

news18.01.2013 – Kozmetik Firmalarının Dikkatine!

Avrupa Komisyonu Regülasyon No: 1223/2009 Kozmetik Tüzüğü Avrupa Birliğinde 11 Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya girecek olup, Ulusal mevzuat uyum çalışmaları devam etmektedir. Adı geçen Tüzük gereği; kozmetik formülasyonlarda yer alan boyar maddeler, UV filtreleri ve koruyucu maddeler hariç Nanomateryal içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden en az 6 ay önce bildirimlerinin yapılması gerekecektir.
Bu doğrultuda bahse konu mevzuat uyumu gerçekleştirildiğinde piyasaya arz edilecek nanomateryal içeren kozmetik ürünler için aşağıda yer alan belgelerin Kurumumuza sunulması gerekecektir:
(a) Kimyasal ismi (IUPAC) ve nanomateryalin tanımlanmasına ilişkin belgeler,
(b) Partikül boyutları, fiziksel ve kimyasal özellikler de dahil olmak üzere nanomateryalin spesifikasyonu,
(c) Yıllık bazda olmak üzere piyasaya sürülmesi öngörülen kozmetik ürünlerin ihtiva ettiği nanomateryal madde miktarına ilişkin tahmini ön bilgi,
(d) Nanomateryalin toksikolojik profili,
(e) Kozmetik ürünlerde kullanıldığı şekliyle kozmetik ürünün kategorisi bakımından nanomateryale ait güvenlik verileri,
(f) Makul ölçüler içinde öngörülebilir maruz kalma koşulları.
İlgililerine Önemle Duyurulur.

news03.01.2013 -  Kurumumuza yapılacak elektronik başvurularda evrakların doğru birime ulaşmasını sağlamak amacıyla Kozmetik Ürünler Koordinasyon Dairesi’ne yapılacak olan başvurularda evraka konu olan Birim adının doğru seçilerek “Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzu” doğrultusunda yapılması, evrak eklerinin PDF şeklinde sisteme eklenmesi, oluşturulan iş-takip numarasının yer aldığı standart dilekçenin Kurumumuz gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.

Kozmetik Ürünler Koordinasyon Dairesi bünyesinde yer alan Birimler ve Birimlerle ilgili iş konu başlıkları aşağıda belirtilmekte olup evrak başvurularının uygun şekilde dosyalanarak (telli dosya veya klasör ile) konularına ilişkin Birimlere yapılması gerekmektedir. 

1. Elektronik Kayıt ve Bilgilendirme Birimi

Kozmetik Firma Kayıt ve Şifre Başvurusu

Kozmetik Firma Bilgisi Değişikliği 

2. Ön İnceleme ve Bildirim Birimi

Kozmetik Ürün Bildirim İşlemleri

Kozmetik Ürün Ambalaj-Etiket Bilgisi Gönderme

Kozmetik Ürün Bilgisi Gönderme 

3. Klinik Araştırmalar Birimi

Kozmetik Hammadde, Yığın veya Bitmiş Ürünleri İle Yapılacak Klinik Araştırmalar Başvurusu

(Not: Başvurudan önce Tel: 0312 218 32 68`den bilgi alınız.) 

4. Belgelendirme Faaliyetleri Birimi

İhraç Amaçlı Kozmetik Ürün Deklerasyon Onay (Kozmetik Ürün Sertifika) Başvurusu

İhraç Amaçlı GMP Deklarasyon Onay (GMP Sertifikası) Başvurusu

(Not: Kurumumuz Fiyat Tarifesi 2013`e göre yatırılmış dekont (202,06 TL) ile başvurulması gerekmektedir. Elektronik başvuru esnasında dekontta yer alan bilgilerin  ”Makbuz” kısmına doğru olarak işlenip eklenmesi gerekmektedir.  ) 

 5. Kozmetovijilans Birimi

Kozmetik Ürün İstenmeyen Etki Bildirimi

Kozmetik Ürün İstenmeyen Etkiye İlişkin Bilgi ve Belgeler 

 6. Mevzuat, Proje ve Politikalar Birimi

Kozmetik Mevzuatı, Görüş ve İlgili Diğer Evraklar 

7. Eğitim, İletişim ve Koordinasyon Birimi

Kozmetiğe İlişkin Eğitim, Toplantı, Organizasyon veya Basın Kapsamında Evraklar 

news02.01.2013 – Kozmetik hammadde, yığın ve bitmiş ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalar (etkinlik, güvenlik, vb.) hususunda müstakil mevzuat çalışmaları devam etmekte olup yeni mevzuat yayınlanana kadar 19.08.2011 tarih ve 28030 sayılı “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” hükümleri geçerlidir. Bu doğrultuda kozmetik hammadde, yığın ve bitmiş ürünleri ile yapılacak klinik araştırmalarda Etik Kurul izni alınması zorunludur.  Öncelikle bahse konu araştırmaların yapılacağı laboratuvarların Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı GCP/GLP Denetim Birimi’nce denetlenmesi ve sertifikalandırılması gerekmekte olup, sonrasında klinik araştırma onayına yönelik işlemler Kozmetik Ürünler Koordinasyon Daire Başkanlığı Klinik Araştırmalar Birimi’nce yürütülecektir. Önemle duyurulur.

news02.01.2013 – Ülkemiz piyasasında yer alan tüm kozmetik ürünlerin ve bu ürünlerin ait olduğu tüm firmaların Kurumumuz elektronik bilgi sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu doğrultuda gerek firma, gerek ürün bildirimleri elektronik ortamda bulunmayan veya eksik olan ilgililerin ivedilikle tamamlamaları önemle duyurulur.

news25.12.2012 – Elektronik başvurularda Belgelendirme Birimi’ne yapılan İhracata yönelik sertifika başvurularında Kozmetik Ürünler Koordinasyon Daire Başkanlığı altında bulunan “Belgelendirme Birimi”nin seçilmesi, döküman tipi olarak ”Kozmetik Ürün Sertifika Başvurusu”nun seçilmesi ve işleme ait dekont bilgilerinin ilgili bölümlere girilmesi önem arz etmektedir.

 
Birim olarak “Belgelendirme Birimi” seçilmeyip başka Birimler seçilerek yapılan ve makbuz bilgileri ilgili kısma girilmeden yapılan başvurular tarafımızca başvuru sahibine iade edilecektir.
 
İhracata yönelik belgelerin zamanında elinize ulaşabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

news24.12.2012 – 5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (f) bendi ve Kozmetik Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi gereğince piyasaya sunulan kozmetik ürünlerde yer alan ambalajlara ait bilgiler ile ambalajlar üzerinde yer alan uluslararası semboller ve uyarıların tüketiciler tarafından anlaşılması ve bazı ürün gruplarında önem arz eden uyarılara dikkat çekilmesi amacıyla tüketiciyi bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda kozmetik ürün ambalajlarında yer alması gereken bilgi, şekil, işaret ve uyarılar hakkında tüketiciyi bilgilendirmek, kozmetik ürünlerin doğru ve uygun kullanımını yönlendirmek amacıyla “Kozmetik Ürünler Tüketici Bilgilendirme Kılavuzu” hazırlanmıştır.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

news10.12.2012 – Kozmetik Ürünler Koordinasyon Daire Başkanlığı’na yapılan tüm başvurularda, yazışmalar kapsamında gönderilen evraklarda ve diğerlerinde (ambalaj örnekleri …vb.) Kurumumuza gönderilirken ALICI OLARAK sadece Kurumumuz adresinin yazılması gerekmektedir.

news21.11.2012 – Mevzuat uyumunda esas aldığımız Avrupa Birliği mevzuatlarında “Kozmetotekstil ürünlere ilişkin mevzuat” bulunmamakla beraber 2009 yılında Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından yayımlanan CEN/TR 15917 kodlu standart mevcuttur.

Ulusal Kozmetik Mevzuatımız gereği piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalı ve mevzuata aykırı tanıtımı ve satışı yapılmamalıdır.

Son yıllarda önem kazanan, yumuşatıcı, yenileyici, selülit karşıtı, koku giderici, antiperspiran, saç bakımı vb. amaçlarla genellikle mikroenkapsülasyon teknolojisi kullanılarak hazırlanan kozmetotekstil ürünlerin pazardaki payı gün geçtikçe artmaktadır. Bu yeni ürün grubundan kozmetik mevzuatı kapsamında yer alan, kozmetik amaçlı olan ve bu kapsamda tanıtımı yapılan ürünleri mevzuatımızda tanımlamak, piyasaya arzında dikkat edilecek hususlara ve Bakanlığımıza bildirimleri hususuna dikkat çekmek amacıyla Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan üretici tanımı vasfıyla piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticilere yol göstermek amacıyla “Kozmetotekstil Ürünlere İlişkin Kılavuz” hazırlanmıştır.
 
Kılavuzu indirmek için tıklayınız.
 

news31.10.2012 -  Mevcut Kozmetik Mevzuatı gereği kozmetik ürün üreticisi, yeni ürünü piyasaya arz etmeden önce ve piyasaya kozmetik ürün arz etmek amacıyla yeni kurulan veya faaliyet sahasını genişleten imalat ve ithalat müesseseleri, yeni faaliyetine başlamadan önce ilgili faaliyetini hem yazılı hem de elektronik olarak Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Bilişim Daire Başkanlığı ve Kozmetik Ürünler Koordinasyon Daire Başkanlığınca, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında “EUP İşlemleri” altında “E-Uygulamalar Girişi” içerisinde yer alan Kozmetik Elektronik Uygulamaları’na ilişkin kurumsal kimlik ve Dairemizce elektronik uygulamaların etkinliği ve verimliliğini arttırmak üzere değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda mevcut Kozmetik Ürünler Elektronik Bildirim Kılavuzu’nun yenilenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu doğrultuda Kozmetik Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan “üretici”lere elektronik uygulamalar konusunda yol göstermek amacıyla “Kozmetik Faaliyetleri Elektronik Uygulamalar Kılavuzu” hazırlanmış, 30.10.2012 tarihli 101284 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

altın fiyatları